فرآیند انجام کار

  • مشاوره

برگزاری جلسه مشاوره، دریافت اطلاعات برند و اهداف پروژه، ارائه نمونه کار ها و ارائه مشاوره تخصصی و انجام تفاهم فی ما بین.

  • طراحی

فرآیند طراحی از طرح اولیه تا طرح نهایی برای تمامی موضوعات تفاهم شده و تایید کارفرما انجام می گردد.

  • چاپ

چاپ، صحافی و هر آنچه برای تحویل نهایی محصول لازم است، در این مرحله انجام می شود و محصول نهایی تقدیم کارفرما می گردد.