با توجه به نوسان قیمت کاغذ، برای استعلام تعرفه به روز خدمات چاپ، از طریق یکی از راه های تماس، با ما در ارتباط باشید.

#
نام
تحویل (روز کاری)
چاپ
سایز (سانتی متر)
قیمت (تومان)
1.
سلفون براق یک رو (4.8*8.5)
4
یک رو
65,000
2.
سلفون براق یک رو (4.8*8.5)
10
یک رو
60,000
3.
سلفون براق دو رو (4.8*8.5)
5
دو رو
85,000
4.
سلفون براق دو رو (4.8*8.5)
10
دو رو
80,000
5.
سلفون مات یک رو (4.8*8.5)
4
یک رو
65,000
6.
سلفون مات یک رو (4.8*8.5)
10
یک رو
60,000
7.
سلفون مات دو رو (4.8*8.5)
5
دو رو
85,000
8.
سلفون مات دو رو (4.8*8.5)
10
دو رو
80,000
9.
سلفون مات مخملی یک رو (4.8*8.5)
10
یک رو
140,000
10.
سلفون مات مخملی دو رو (4.8*8.5)
10
دو رو
150,600
11.
کتان امباس یک رو (4.8*8.5)
10
یک رو
85,000
12.
کتان امباس دو رو (4.8*8.5)
10
دو رو
105,000
13.
سوسماری یک رو (4.8*8.5)
12
یک رو
85,000
14.
سوسماری دو رو (4.8*8.5)
12
دو رو
95,000

8

#
نام
تحویل (روز کاری)
چاپ
سایز (سانتی متر)
قیمت (تومان)
1.
سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)
5
دو رو
9.00 * 6.00
130,000
2.
سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)
10
دو رو
9.00 * 6.00
125,000
3.
سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)
5
دو رو
9.00 * 6.00
185,000
4.
سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)
10
دو رو
9.00 * 6.00
180,000
5.
سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)
5
دو رو
9.00 * 6.00
130,000
6.
سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)
10
دو رو
9.00 * 6.00
125,000
7.
سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)
5
دو رو
9.00 * 6.00
185,000
8.
سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)
10
دو رو
9.00 * 6.00
180,000
9.
سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)
15
دو رو
9.00 * 6.00
200,000
10.
سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (1000 عددی)(6*9)
15
دو رو
9.00 * 6.00
250,000
11.
سلفون مات مخملی دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)
13
دو رو
9.00 * 6.00
220,000
12.
سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)
18
دو رو
9.00 * 6.00
238,000
13.
سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با طلاکوب(1000 عددی)(6*9)
18
دو رو
9.00 * 6.00
300,000
14.
سلفون مات پروانه ای دو رو (6*9)
15
دو رو
9.00 * 6.00
182,000
15.
کارت چرم دو رو دور گرد (6*9)
18
دو رو
9.00 * 6.00
154,000
16.
لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(5.85*9)
5
دو رو
9.00 * 5.85
193,000
17.
لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(5.85*9)
10
دو رو
9.00 * 5.85
188,000
18.
لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.85*9)
5
دو رو
9.00 * 5.85
265,000
19.
لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.85*9)
10
دو رو
9.00 * 5.85
260,000
20.
لمینت براق طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(5.85*9)
12
دو رو
9.00 * 5.85
285,000
21.
لمینت براق ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)
12
دو رو
8.50 * 4.80
220,000
22.
لمینت براق مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)
12
دو رو
5.50 * 5.50
195,000
23.
لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)
5
دو رو
9.00 * 6.00
225,000
24.
لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)
10
دو رو
9.00 * 6.00
220,000
25.
لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)
5
دو رو
9.00 * 6.00
365,000
26.
لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)
10
دو رو
9.00 * 6.00
360,000
27.
لمینت مات طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)
12
دو رو
9.00 * 6.00
360,000
28.
لمینت مات ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)
13
دو رو
8.50 * 4.80
265,000
29.
لمینت مات مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)
12
دو رو
5.50 * 5.50
275,000
30.
لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)
6
دو رو
9.00 * 6.00
285,000
31.
لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)
10
دو رو
9.00 * 6.00
280,000
32.
لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد (1000 عددی )(4.8*8.5)
12
دو رو
8.50 * 4.80
245,000
33.
لمینت برجسته مربع دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)
10
دو رو
5.90 * 5.60
245,000
34.
لمینت برجسته و طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)
17
دو رو
9.00 * 6.00
350,000
35.
لمینت طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)
15
دو رو
6.00 * 9.00
345,000
36.
لمینت طلا کوب کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)
16
دو رو
5.90 * 5.60
282,000
37.
لمینت برجسته مخملی دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)
19
دو رو
9.00 * 6.00
307,000
38.
لمینت برجسته مخملی کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)
19
دو رو
5.90 * 5.60
284,000
39.
لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.85*9)
18
دو رو
5.85 * 9.00
370,000
40.
لمینت طلا کارت مات دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)
18
دو رو
6.00 * 9.00
430,000
41.
کارت آهنربایی یک رو دورگرد (6*9)
18
یک رو
6.00 * 9.00
680,000
42.
کارت آهنربایی یک رو با قالب طرح شما (6*9)
20
یک رو
9.00 * 6.00
750,000

6

#
نام
تحویل (روز کاری)
چاپ
سایز (سانتی متر)
قیمت (تومان)
1.
لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)
4
یک رو
120,000
2.
لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)
5
یک رو
115,000
3.
لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)
10
یک رو
110,000
4.
لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)
5
یک رو
117,000
5.
لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)
10
یک رو
116,000
6.
لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)
5
یک رو
115,000
7.
لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)
10
یک رو
110,400
8.
لیبل با روکش سلفون مات (4.8*8.5)
26
یک رو
120,000
9.
لیبل با روکش سلفون مات و طلاکوب (4.8*8.5)
28
یک رو
160,000
10.
لیبل متالایز (4.8*8.5)
27
یک رو
320,000
11.
لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه رنگی(از داخل شیشه چسبانده میشود) (شماره 1 راهنما)(4.8*8.5)
10
یک رو
230,000
12.
لیبل یووی با نیم تیغ
14
یک رو
150,000
13.
لیبل شیشه ای خوانا با زمینه بی رنگ(روی شیشه چسبانده میشود و قسمت سفید بی رنگ میشود) (شماره 2 راهنما)(4.8*8.5)
10
یک رو
230,000
14.
لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه بی رنگ(از داخل شیشه چسبانده میشود)(شماره 3 راهنما) (4.8*8.5)
10
یک رو
230,000
#
نام
تحویل (روز کاری)
چاپ
سایز (سانتی متر)
قیمت (تومان)
1.
کارت pvc برفی (نیمه شفاف) (500 عددی)(5.7*8.65)
10
یک رو
8.65 * 5.70
325,000
2.
کارت (PVC 500 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)
5
دو رو
5.70 * 8.65
330,000
3.
کارت (PVC 300 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)
13
دو رو
8.65 * 5.70
310,000
4.
کارت (PVC 500 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)
8
دو رو
8.65 * 5.70
305,000
5.
کارت (PVC 500 ) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.65)
8
دو رو
8.65 * 5.70
430,000
6.
کارت (PVC 760 ) میکرون (250 عددی)(5.7*8.9)
9
دو رو
8.90 * 5.70
395,000
7.
کارت (PVC 760 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.9)
9
دو رو
8.90 * 5.70
590,000
8.
کارت pvc متالیک 760 میکرون 500 عددی(5.7*8.86)
18
دو رو
8.86 * 5.70
770,000
9.
کارت (PVC 760 ) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.9)
10
دو رو
8.90 * 5.70
875,000
#
نام
تحویل (روز کاری)
چاپ
سایز (سانتی متر)
قیمت (تومان)
1.
اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)
10
دو رو
11.20 * 5.50
380,000
2.
اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)
6
دو رو
11.20 * 5.50
385,000
3.
اتیکت لباس سلفون مات یک رو (9.6*5.1)
15
یک رو
5.10 * 9.60
177,000
4.
اتیکت لباس سلفون مات دو رو (9.6*5.1)
15
دو رو
9.60 * 5.10
192,000
5.
اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار یک رو (9.6*5.1)
15
یک رو
9.60 * 5.10
179,000
6.
اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار دو رو (9.6*5.1)
15
دو رو
5.10 * 9.60
192,000
#
نام
تحویل (روز کاری)
چاپ
سایز (سانتی متر)
قیمت (تومان)
1.
1000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو
5
یک رو
21.00 * 29.70
315,000
2.
1000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو
5
دو رو
21.00 * 29.70
412,300
3.
1000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو
5
یک رو
21.00 * 14.80
205,000
4.
1000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو
5
دو رو
21.00 * 14.80
245,100
5.
1000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو
5
یک رو
14.80 * 10.50
120,000
6.
1000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو
5
دو رو
14.80 * 10.50
145,000
7.
1000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو
5
یک رو
24.00 * 34.00
355,000
8.
1000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو
5
دو رو
24.00 * 34.00
477,000
9.
1000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو
5
یک رو
24.00 * 17.00
207,000
10.
1000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو
5
دو رو
24.00 * 17.00
268,000
11.
1000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو
5
یک رو
17.00 * 12.00
130,000
12.
1000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو
5
دو رو
12.00 * 17.00
161,000
13.
2000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو
5
یک رو
21.00 * 29.70
475,000
14.
2000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو
5
دو رو
21.00 * 29.70
588,000
15.
2000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو
5
یک رو
21.00 * 14.80
268,000
16.
2000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو
5
دو رو
21.00 * 14.80
323,000
17.
2000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو
5
یک رو
14.80 * 10.50
162,000
18.
2000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو
5
دو رو
10.50 * 14.80
195,000
19.
2000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو
5
یک رو
24.00 * 34.00
535,000
20.
2000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو
5
دو رو
24.00 * 34.00
670,300
21.
2000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو
5
یک رو
24.00 * 17.00
300,000
22.
2000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو
5
دو رو
24.00 * 17.00
368,000
23.
2000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو
5
یک رو
12.00 * 17.00
180,000
24.
2000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو
5
دو رو
12.00 * 17.00
215,000
25.
5000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو
5
یک رو
21.00 * 29.70
940,000
26.
5000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو
5
دو رو
21.00 * 29.70
1,060,000
27.
5000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو
5
یک رو
21.00 * 14.80
500,000
28.
5000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو
5
دو رو
21.00 * 14.80
580,000
29.
5000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو
5
یک رو
10.50 * 14.80
305,000
30.
5000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو
5
دو رو
10.50 * 14.80
330,000
31.
5000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو
5
یک رو
24.00 * 34.00
1,080,000
32.
5000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو
5
دو رو
24.00 * 34.00
1,250,000
33.
5000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو
5
یک رو
17.00 * 24.00
600,000
34.
5000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو
5
دو رو
17.00 * 24.00
690,000
35.
5000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو
5
یک رو
12.00 * 17.00
330,000
36.
5000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو
5
دو رو
17.00 * 12.00
370,000
#
نام
تحویل (روز کاری)
چاپ
سایز (سانتی متر)
قیمت (تومان)
1.
1000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو
5
یک رو
20.00 * 29.00
305,000
2.
1000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو
5
دو رو
20.00 * 29.00
370,000
3.
1000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو
5
یک رو
20.00 * 14.50
205,000
4.
1000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو
5
دو رو
20.00 * 14.50
240,000
5.
1000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو
5
یک رو
14.50 * 10.00
155,000
6.
1000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو
5
دو رو
10.00 * 14.50
170,000
7.
2000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو
5
یک رو
20.00 * 29.00
430,000
8.
2000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو
5
دو رو
29.00 * 20.00
505,000
9.
2000برگ(A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو
5
یک رو
20.00 * 14.50
270,000
10.
2000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو
5
دو رو
20.00 * 14.50
310,000
11.
2000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو
5
یک رو
14.50 * 10.00
100,000
12.
2000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو
5
دو رو
10.00 * 14.50
210,000
13.
5000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو
5
یک رو
20.00 * 29.00
780,000
14.
5000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو
5
دو رو
29.00 * 20.00
870,000
15.
5000برگ(A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو
5
یک رو
20.00 * 14.50
450,000
16.
5000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو
5
دو رو
20.00 * 14.50
490,000
17.
5000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو
5
یک رو
10.00 * 14.50
280,000
18.
5000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو
5
دو رو
10.00 * 14.50
300,000
#
نام
تحویل (روز کاری)
چاپ
سایز (سانتی متر)
قیمت (تومان)
1.
1000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو
5
یک رو
20.00 * 29.00
400,000
2.
1000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو
5
دو رو
20.00 * 29.00
470,000
3.
1000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو
5
یک رو
20.00 * 14.50
250,000
4.
1000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو
5
دو رو
20.00 * 14.50
300,000
5.
1000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو
5
یک رو
10.00 * 14.50
180,000
6.
1000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو
5
دو رو
14.50 * 10.00
200,000
7.
1000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو
5
یک رو
24.00 * 34.00
560,000
8.
1000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو
5
دو رو
24.00 * 34.00
680,000
9.
1000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو
5
یک رو
17.00 * 24.00
335,000
10.
1000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو
5
دو رو
24.00 * 17.00
390,000
11.
1000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو
5
یک رو
17.00 * 12.00
220,000
12.
1000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو
5
دو رو
17.00 * 12.00
250,000
13.
2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو
5
یک رو
20.00 * 29.00
620,000
14.
2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو
5
دو رو
20.00 * 29.00
700,000
15.
2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو
5
یک رو
14.50 * 20.00
370,000
16.
2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو
5
دو رو
20.00 * 14.50
400,000
17.
2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو
5
یک رو
10.00 * 14.50
240,000
18.
2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو
5
دو رو
10.00 * 14.50
250,000
19.
2000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو
5
یک رو
24.00 * 34.00
890,000
20.
2000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو
5
دو رو
24.00 * 34.00
1,030,000
21.
2000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو
5
یک رو
17.00 * 24.00
500,000
22.
2000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو
5
دو رو
24.00 * 17.00
570,000
23.
2000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو
5
یک رو
17.00 * 12.00
305,000
24.
2000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو
5
دو رو
12.00 * 17.00
340,000
25.
5000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو
5
یک رو
20.00 * 29.00
1,270,000
26.
5000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو
5
دو رو
20.00 * 29.00
1,350,000
27.
5000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو
5
یک رو
20.00 * 14.50
690,000
28.
5000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو
5
دو رو
20.00 * 14.50
730,000
29.
5000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو
5
یک رو
10.00 * 14.50
400,000
30.
5000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو
5
دو رو
14.50 * 10.00
420,000
31.
5000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو
5
یک رو
24.00 * 34.00
1,850,000
32.
5000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو
5
دو رو
24.00 * 34.00
2,020,000
33.
5000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو
5
یک رو
17.00 * 24.00
990,000
34.
5000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو
5
دو رو
24.00 * 17.00
1,070,000
35.
5000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو
5
یک رو
17.00 * 12.00
550,000
36.
5000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو
5
دو رو
17.00 * 12.00
590,000
#
نام
تحویل (روز کاری)
چاپ
سایز (سانتی متر)
قیمت (تومان)
1.
1000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)
1
یک رو
42.00 * 29.70
220,000
2.
1000 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)
1
یک رو
29.70 * 21.00
150,000
3.
1000 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)
1
یک رو
14.80 * 21.00
80,000
4.
2000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)
1
یک رو
10.50 * 14.80
85,000
5.
1000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)
1
یک رو
29.70 * 42.00
285,000
6.
1000برگ A4 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)
1
یک رو
29.70 * 21.00
160,000
7.
1000برگ A5 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)
1
یک رو
14.80 * 21.00
90,000
8.
2000برگ A6 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)
1
یک رو
10.50 * 14.80
95,000
9.
1000برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)
2
یک رو
29.70 * 21.00
450,000
10.
1000برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)
2
یک رو
21.00 * 14.80
260,000
11.
2000برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)
2
یک رو
10.50 * 14.80
260,000
12.
1000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)
2
دو رو
29.70 * 42.00
230,000
13.
1000برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)
1
دو رو
29.70 * 21.00
150,000
14.
1000برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)
1
دو رو
21.00 * 14.80
120,000
15.
2000برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)
1
دو رو
10.50 * 14.80
65,000
16.
1000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)
2
دو رو
29.70 * 42.00
300,000
17.
1000برگ A4دورو تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)
1
دو رو
29.70 * 21.00
180,000
18.
1000برگ A5دورو تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)
1
دو رو
21.00 * 14.80
130,000
19.
2000برگ A6دورو تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)
1
دو رو
10.50 * 14.80
130,000
#
نام
تحویل (روز کاری)
چاپ
سایز (سانتی متر)
قیمت (تومان)
1.
بنر ایرانی  
2
یک رو
25,000
2.
بنر چین 10 انس 
2
یک رو
30,000
3.
بنر چین 13 انس 
2
یک رو
40,000
4.
فلکس کره درجه یک
2
یک رو
75,000
5.
استیکر درجه یک 
2
یک رو
60,000
6.
استیکر شیشه ای
2
یک رو
65,000
7.
 مش درجه یک
2
یک رو
65,000